Ingeniørfirmaets historie

Bossen og Hansen Rådgivende Ingeniørfirma blev grundlagt i 1999 af Preben Bossen og Finn Hansen. Idegrundlaget var at yde uafhængig EL-teknisk rådgivning primært i forbindelse med jernbaneprojekter og formålet var, at kunne levere uafhængig og konkurrencedygtig rådgivning i lyset af de organisatoriske ændringer i jernbanesektoren, der fremover måtte medføre, at større rådgivningsopgaver skulle udbydes.

Ekspertisen indenfor jernbanebranchen var allerede tilstede. Finn Hansens mangeårige erfaring indenfor branchen, bl.a. igennem sit tidligere arbejde for Carl Bro's jernbaneafdeling (i dag Sweco) og senere som selvstændig baneteknisk konsulent, var en solid grobund for det rådgivende EL-ingeniørfirma.

Fra 2006 og frem til 2019 har firmaet været 100% ejet af Finn Hansen, men pr. 1. marts 2019 er firmaet blevet opkøbt af EKJ Rådgivende Ingeniører, som dog ønsker at køre Bossen & Hansen videre som et selvstændigt aktieselskab. Bossen & Hansen vil fortsat servicere nuværende og kommende kunder med de ydelser og den kvalitet, som altid har været en del af firmet.

Bossen & Hansen som har hovedkontor i Kolding, består i dag af 7 ansatte; 6 El-rådgivere og 1 administrativ medarbejder. Vi laver fortsat rigtig meget arbejde for Banedanmark bl.a fagtilsyn, byggeledelse samt projekt -og projekteringsledelse indenfor stærk -og kørestrømsanlæg, sporskiftevarme, terrænbelysning, sikringsanlæg, perronbelysning og tavleanlæg, men allerede tidlig i starten af firmaet, var ideen også at påtage sig en lang række el-tekniske -og tværtekniske rådgivningsopgaver omfattende nybyggeri og renovering af boliger, kontorer, industri og kølehuse i ind- og udland til private såvel som offentlige -og statslige bygherre.

Kvalitetsstyring -og sikring 

Bossen og Hansen udfører kvalitetsstyring af de enkelte opgaver således, at kvalitetsstyringen modsvarer kravene i DS/EN ISO 9001. Firmaets ydelser kvalitetssikres med hensyn til overholdelse af normer, regler, økonomi og myndighedskrav. Endvidere sikres, at metodikken i projekterne er korrekt dokumenteret.

Firmaet har sit eget kvalitetssikringssystem, som er fastlagt i firmaets kvalitetshåndbog. Firmaet kan også arbejde efter andre systemer, der måtte ønskes af kunderne.

Miljøledelse

Vi udfører miljøledelse af de enkelte opgaver, således at miljøledelsen modsvarer kravene i DS/EN ISO 14001. Den overordnede målsætning er at planlægge og styre bygge- og anlægsprojekter, så de gennem hele deres livsforløb belaster mennesker og natur mindst muligt. Dette søges opnået ved at begrænse forbruget af knappe ressourcer, sundhedseffekter på mennesker samt ydre miljøeffekter på omgivelserne.

De miljømæssige forhold afvejes med andre centrale parametre ved projekterne, eksempelvis funktionelle, økonomiske, kvalitative, leveringsmæssige og ikke mindst æstetiske forhold.

Miljømålsætningen realiseres ved miljørigtig projektering som en interaktiv proces, der gennemføres i alle projekteringens faser, fra programmering over dispositionsforslag og projektforslag til hovedprojektering, udbud og opfølgning.

Arbejdsmiljøledelse

Bossen & Hansen har siden det blev indført som lovkrav, haft nedfældet sikkerheds- og sundhedspolitikker. Disse politikker danner grundlag og udstikker de overordnede retningslinjer for, hvorledes arbejdsmiljøarbejdet skal foregå i Bossen & Hansen. På den måde skabes klarhed over de holdninger og visioner, der skal styre vore handlinger. Med løbende mellemrum tages arbejdsmiljøpolitikken op til revision, så virksomhedens sikkerheds- og sundhedspolitik holder sig relevant.

Arbejdsmiljøpolitikkerne foreskriver, at vi udvikler og forbedrer arbejdsmiljøet, så det er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, at vi prioriterer sikkerhed, sundhed og trivsel højt, at arbejdsmiljøet indgår som en integreret del af virksomhedernes øvrige forretningsgange, at vi arbejder systematisk og effektivt med forbedringer på baggrund af et samlet overblik over eksisterende arbejdsmiljøpåvirkninger og forhold, at vi viser behørig respekt for den enkelte medarbejders behov, og at vi sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet foregår i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt samarbejdspartnere/kolleger på fælles arbejdspladser.
Alle vore ansatte opfordres til at bidrage til løbende forbedringer og til at efterleve politikkerne.

Medarbejdernes fortsatte udvikling og løbende opdatering sikres bl.a. ved deltagelse i fagkurser, udviklingsprojekter og fagligt kvalificerende opgaver og Bossen & Hansens medarbejdere følger løbende udviklingen indenfor virksomhedens ekspertiseområder.


+45 76 33 92 00

Programmeret og hosted af nordicweb