Jernbane & stationer

Jernbane & Stationer

Bossen & Hansen har beskæftiget sig med jernbaneprojekter siden firmaet blev grundlagt i 1999, og hvor idegrundlaget for firmaet var, at yde uafhængig el-teknisk rådgivning primært i forbindelse med store og små jernbaneprojekter. Baneopgaver er en af vores spidskompetencer og herunder kan du læse hvad vi kan være behjælpelig med:

Byggeledelse

Bossen & Hansen har været byggeleder, fagbyggeleder samt ass. byggeleder på en del større og mindre projekter for Banedanmark. 

Som byggeleder har det b.la. været vores opgave at være ansvarlig for:

 • Sikre fremdriften og kvaliteten i infrastrukturarbejdet
 • Ledelse af byggelederorganisationen herunder fagtilsyn
 • Styring af entreprenørers fremdrift, kvalitet og økonomiske krav
 • Gennemgang af udbuds- og kontraktmateriale
 • Kontakten til projektlederen
 • Overdragelse af projekter i afslutningsfasen til teknisk drift 
 • Styring af kvalitet, tid, økonomi, miljø, arbejdsmiljø, jernbanesikkerhed og togdriftens regularitet
 • Indhentning og fremsendelse af CSM- RA dokumentation for tillæg 1 og 2 til TBBST
 • Risikovurderinger
 • Planlægning af ibrugtagninger

Fagtilsyn og projekteringsledelse indenfor stærkstrøm -og kørestrøm

Projekteringsledelse, jernbanen 

 • Tekniske forhold ved indgåelse af kontrakt aftaler for entreprenør eller rådgivere.
 • Kvalitetssikre rådgivers udkast til udbudsmateriale
 • Sikre at der anvendes korrekt normgrundlag, tegningsgrundlag samt tegnings- og principbeskrivelser
 • Myndighedstilladelser
 • Bistår ved stadieplanlægning og bygherreleverancer.

Fagtilsyn, jernbanen:

 • Faglig støtte og rådgivning overfor byggeledelsen og projektets øvrige organisation
 • Opsyn på udførelse af stærkstrømstekniske installationer iht. banenormer m.m.
 • Afklaring af uforudsigelige problemstillinger under udførelse
 • Gennemgang af alle udførte installationer før idriftsættelse efter Banedanmarks gældende regler.
 • Opfølgning og godkendelse af as-built tegninger
 • Løbende kontrollere at KS-dokumentationen er tilstrækkelig og korrekt udført

Sporskiftevarme

I forbindelse med sporskiftevarme udfører vi opgradering af eksisterende sporskifter til nyt system. Vi bistår ved besigtigelse af sporskifter og tavleplaceringer, kontrollere om eksisterende forsyning er tilstrækkelig, og oprettelse af dokumentation as-built. Vi vurderer ved besigtigelsen anlæggenes tilstand, og vurdere hvor meget af anlægskomponenterne der kan genbruges samt udarbejder udbudsmateriale bestående af b.la. SAB, TBL, TAG. Vi laver oplæg til og bistand ved planlægning af systemspærringer, bistand ved udbud samt fagtilsyn ved udførelse.

SRO-anlæg

Vi kan være behjælpelige med rådgivning, projektering fra start til slut af små og store SCADA-systemer, El-dokumentation, design af anlæg til aflevering samt idriftsættelse af færdigt anlæg.

Nødstrømsanlæg (UPS og generatorer)

Vi projekterer hovedkabler fra generatorer til tavler, føringsveje, rørføringer, tavler for lys og stikkontakter i generatorbygningerne, driftsjording samt supplerende potentialudligning samt projektering af slavepaneler for generatorstyring samt nødstop i hovedtavler.

BPU

Vi kan være behjælpelig med projektering af beskyttelses- og potentialudligningsområder jf. Banedanmarks normer.

Fjernstyring

Vi udfører tilsyn, projektledelse, udfærdigelse af udbudsmateriale, detailprojektering af ændringer, opgraderinger eller nybyg, datakommunikation mellem fjernstyringscentral og understationer samt funktionstest og ibrugtagningstest (FAT og SAT) med leverandører.

Ranger-, terræn- og perronbelysning

I forbindelse med belysning på jernbanen såsom rangerbelysning, terrænbelysning eller perronbelysning, er vi som oftest behjælpelig med:

 • lysberegninger,
 • projektering af føringsveje
 • oversigt over elforsyninger

Common Safety Method – Risk Assesment

CSM-RA står for Common Safety Method – Risk Assesment og står for en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og vurdering af jernbanesystemet.

Forordningen (402/2013) trådte i kraft d. 23. maj 2013, med anvendelse fra d. 21. maj 2015. Den fælles sikkerhedsmetode skal benyttes, når der foretages ændringer af jernbanesystemet, det kan fx være tekniske, driftsmæssige eller organisatoriske ændringer.

Fareidentifikation er en del af risikostyringsprocessen, som er foreskrevet af CSM-RA-forordningen og forordningen definerer fare som ”en situation, der kunne føre til en ulykke”. En ”fare” ses som potentialet for at der opstår en situation eller hændelse, som kan være en direkte årsag til en ulykke.

Bossen & Hansens banefolk gennemgår løbende efteruddannelser og kurser og de har derfor bl.a. også været på kursus i Grundlæggende risikostyring, Grundlæggende CSM samt Videregående CSM. Vi kan b.la. være behjælpelige med udarbejdelse af systemdefinition, farelog, sikkerhedsplan samt indsamling af nødvendig dokumentation for opnåelse af ibrugtagningstilladelse samt dokumentation for tillæg 1 samt tillæg 2.  

Du kan læse den nye forordning om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering nr. 402/2013 (CSM-RA) HER (link til https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:121:0008:0025:DA:PDF